Bản tuyên bố về Quyền riêng tư của PayPal

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2020. Nhấp vào đây để xem lại phiên bản trước của Tuyên bố về Quyền riêng tư.

Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho các cư dân của Hoa Kỳ. Đối với những người không phải là cư dân Hoa Kỳ, hãy xem trang pháp lý của Xoom để biết các tuyên bố về quyền riêng tư hiện hành.

Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 11 năm 2020

I. Tổng quan

Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích cách thức và lý do PayPal thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đọc nó sẽ giúp bạn hiểu các quyền và lựa chọn riêng tư của bạn.

“Dữ liệu cá nhân” trong tuyên bố này có nghĩa là thông tin về bạn, bao gồm danh tính, tài chính và hành vi trực tuyến của bạn.

“PayPal” trong tuyên bố này có nghĩa là PayPal, Inc. Tuyên bố bảo mật này chỉ áp dụng cho các dịch vụ PayPal và Xoom do PayPal cung cấp. Để tìm hiểu về các thực tiễn về quyền riêng tư đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác của chúng tôi, như Venmo hoặc Braintree, hãy truy cập trang web và xem lại tuyên bố về quyền riêng tư cho sản phẩm hoặc dịch vụ đó.