Thỏa thuận Người dùng cho Dịch vụ Xoom

Pháp nhân PayPal

Thỏa thuận người dùng này, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2019, là hợp đồng giữa bạn và một trong các pháp nhân PayPal như sau:

Nếu quốc gia cư trú của bạn tại thời điểm đăng ký là:Thỏa thuận Người dùng của bạn được lập với pháp nhân PayPal sau đây:
CanadaPayPal Canada Co.
Vương quốc Anh và thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu nơi có dịch vụ XoomPayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
MỹPayPal, Inc.

PHẦN B: ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG

PHẦN C. CÁC ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ THEO QUỐC GIA