Thỏa thuận Người dùng cho Dịch vụ Xoom

Pháp nhân PayPal

Thỏa thuận Người dùng này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 7, 2019, là hợp đồng giữa bạn và một trong các pháp nhân sau đây của PayPal:

Nếu quốc gia cư trú của quý vị là:Thỏa thuận Người dùng của quý vị liên quan đến pháp nhân PayPal sau:
CanadaPayPal Canada Co.
Vương quốc Anh và thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu nơi có dịch vụ XoomPayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
MỹPayPal, Inc.

PHẦN B: ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ CHUNG