Bản tuyên bố về Quyền riêng tư của PayPal

Tuyên bố về quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Nhấp vào tại đây để xem lại phiên bản trước đó của Tuyên bố quyền riêng tư.

Bản Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho cư dân Hoa Kỳ. Đối với những người không phải cư dân Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang pháp lý của Xoom để xem tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng.

Ngày có hiệu lực: Ngày 1 tháng 1 năm 2020

I. Tổng quan

PayPal đã phát triển Bản tuyên bố về quyền riêng tư này để giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu giữ, xử lý, chia sẻ và chuyển Dữ liệu cá nhân của quý khách khi quý khách truy cập Trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư áp dụng cho Dữ liệu cá nhân của quý khách khi quý khách truy cập Trang web hay sử dụng Dịch vụ và không áp dụng cho các trang web hay dịch vụ trực tuyến mà chúng tôi không sở hữu hay nắm quyền kiểm soát, bao gồm các trang web hay dịch vụ của Người dùng PayPal khác. Bản tuyên bố về quyền riêng tư này được thiết kế để giúp quý khách nhận được thông tin về quy định quyền riêng tư của chúng tôi và để giúp quý khách hiểu các lựa chọn bảo mật của mình khi sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Xin lưu ý rằng Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp ở các khu vực có thể khác nhau. Chúng tôi đã định nghĩa một số thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng trong Bản tuyên bố về quyền riêng tư. Quý khách có thể tìm hiểu ý nghĩa của một thuật ngữ in hoa trong phần Định nghĩa. Nếu quý khách là một cá nhân sống tại Hoa Kỳ và mở tài khoản cho một trong các Dịch vụ cho các mục đích của cá nhân quý khách, gia đình hoặc hộ gia đình của quý khách, quý khách cũng nên xem xét Thông báo về Quyền riêng tư của Khách hàng để hiểu các phương pháp về quyền riêng tư và lựa chọn quyền riêng tư chúng tôi cung cấp cho quý khách. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có thắc mắc về các cách thực thi quyền riêng tư nhưng không được nêu trong Bản tuyên bố về quyền riêng tư này.