Chúng tôi bảo đảm tiền của bạn sẽ đến tay người nhận, nếu không sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền của giao dịch.

Nếu tiền không đến nơi, xin gọi chúng tôi mọi lúc qua số (877) 815-1531. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ.